چرا یوفوها ذهن آمریکایی‌ها را مشغول کرده‌اند؟


آیا حیات روی سایر سیاره‌های اطراف زمین و فراتر از آن نیز برقرار است؟ آیا ما در این جهان تنها هستیم و اگر اینگونه نیست، پس موجودات بیگانه از زندگی ما چه می‌خواهند؟ این‌ها سوالاتی هستند که ذهن انسان را از آنچه که فکر می‌کنیم بیشتر به خودش مشغول کرده و حضور یوفوها نیز باعث تشدید این مشغولیت ذهنی و افکار درهم شده است.

تبلیغات


منبع: https://gamefa.com/975786/ufos/